karaoke studio  
karaoke
Kryszak
Mio nam poinformowa, e firma KARAOKE & ART STUDIO jest oficjalnym organizatorem wystpw i recitali jednego z najwybitniejszych aktorw polskiej sceny kabaretowej - Jerzego Kryszaka... wicej
kwartet
"Kwartet "4 -te", fantazyjne skrzypce, zmysowa wiolonczela, mska altwka...perfekcyjni w klasyce i szaleni w "rozrywce" to... KWARTET 4 - TE... wicej
sondecuba
Trio "Son de Cuba", tradycyjna muzyka Son, klimat Hawany, zapach cygar i kubascy muzycy w akcji... wicej

Karaoke

Imprezy Karaoke

Roz¶piewana zabawa karaoke, tysi±ce podk³adów polskich i zagranicznych - imprezy karaoke

Organizacja Imprez

Ca³o¶ciowej oprawa muzyczna imprez: propozycje muzycznymi DJ-ja, wszechstrony repertuar muzycznym - organizacja imprez

Sprzêt Konferencyjny

Wypo¿yczalnia sprzêtu audio - wizualnego, sprzêt konferencyjny, zestawy dj, nag³o¶nienie estradowe, warszawa i okolice - sprzêt konferencyjny

karaoke- roz¶piewana zabawa z mikrofonem w rêku, relaksuj±ce hobby na ca³e ¿ycie, a mo¿e czasem... pocz±tek kariery wokalnej.

Tak czy inaczej, na imprezach organizowanych przez KARAOKE & ART STUDIO s.c. ka¿dy mo¿e poczuæ siê Elvisem, Tin±, Maryl± lub Muñkiem.

¦piewaj±cy KONFERANSJER nie oszczêdzi Pañstwu swojego poczucia humoru, a KARAOKE DJ z wachlarzem propozycji wokalnych gwarantuje 100% czystej zabawy.

art- organizacja imprez artystycznych, w której zawiera siê promocja us³ug z ró¿nych dziedzin bran¿y artystycznej. Zapewnimy Pañstwu wystêpy artystów wiêkszego i mniejszego formatu, nie zawsze znanych, lecz zawsze zaanga¿owanych, utalentowanych i kochaj±cych swoj± profesjê o czym, jak mamy nadziejê bêdziecie Pañstwo mieli okazjê siê przekonaæ. ZAPRASZAMY!!!

art- zajmujemy siê tak¿e d¼wiêkiem, technik± sceniczn±, koncertow±, konferencyjn±. Przede wszystkim nag³o¶nieniem, ale ¶wiat³em równie¿ dodajemy sobie i naszym klientom "otuchy". Do pracy z d¼wiekiem anga¿ujemy na równi - wiedzê techniczn± oraz "UCHO". ZAPRASZAMY!!!

 

Karaoke & Art Studio - organizacja imprez, imprezy karaoke

 
organizacja imprezgawinet
//